Świadczenie przedemerytalne: jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać?

Niewiele osób wie, że ma możliwość otrzymania specjalnego zasiłku przedemerytalnego. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł wypłacić określoną kwotę. Ile ona wynosi i komu przysługuje? Kto może otrzymać zasiłek?

Świadczenie przysługuje osobom, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. W przypadku kobiet, minimalny wiek to 56 lat, a u mężczyzn 61.

Zasiłek może otrzymać każda osoba, która utraciła pracę z niezależnych od siebie przyczyn, a jej staż wynosił w minimum 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni).

Warunki ogólne, których wymaga ZUS

  • Rejestracja w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
  • Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 6 miesięcy.
  • Niemożliwość bezpodstawnego odmówienia przyjęcia pracy zarobkowej.
  • Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego po otrzymaniu dokumentu poświadczającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez 180 dni.

Możliwe przyczyny ustania zatrudnienia

W przypadku jeśli firma upada, jest niewypłacalna lub zlikwidowane zostaje stanowisko pracy, na którym była zatrudniona dana osoba, może ona rozpocząć starania o otrzymanie zasiłku.

Rozwiązanie umowy może mieć zarówno charakter porozumienia stron, jak i wypowiedzenia ze strony pracodawcy, z podaniem przyczyny leżącej po jego stronie. Należy również wskazać, że w ostatnim miejscu pracy, umowa była podpisana na przynajmniej 6 miesięcy.

Sposób obliczania stażu pracy przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze zawsze pod uwagę następujące elementy:

  • Okresy składkowe i nieskładkowe.
  • Czas pracy w gospodarstwie rolnym i czas jego prowadzenia.
  • Cały okres trwania ubezpieczenia poza granicami kraju.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

Ogłoszenie upadłości własnej firmy, również uprawnia do ubiegania się o zasiłek. Działalność musi być jednak prowadzona przez minimum 24 miesiące i nie może mieć charakteru rolniczego.

Właściciel firmy musi również udokumentować regularne opłacanie składek społecznych oraz posiadać określony w ustawie staż pracy (20 lat – kobiety i 25 lat – mężczyźni).

Osoby, które utraciły prawo do renty

O zasiłek przedemerytalny, mogą starać się również byli renciści. Muszą jednak być zarejestrowani w Urzędzie Pracy, pobierać rentę przez minimum 5 lat, zachować określony wcześniej staż pracy oraz mieć 55 lat (kobiety) i 60 (mężczyźni) w chwili, kiedy renta ustanie.

Jeśli osoby te same zgłosiły wniosek o zawieszenie swojej renty, nie mogą starać się o zasiłek.

Osoby, które utraciły świadczenie pielęgnacyjne

Według prawa pracy, te osoby również mogą ubiegać się o zasiłek przedemerytalny, jeśli ich prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustało lub je utraciły. Niezmienne pozostają warunki stażu pracy oraz rejestracji w Urzędzie Pracy. Konieczne jest także udokumentowanie pobierania zasiłku przez 365 dni.

Informacje ogólne

O zasiłek przedemerytalny należy ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w miejscu swojego zamieszkania. Ten sam zakład wypłaca świadczenie, a termin podany jest w zawiadomieniu. Obecnie wysokość zasiłku to kwota 1140,99 złotych.

źródło: poradnikzdrowie.pl