Niewiele osób wie, że ma możliwość otrzymania specjalnego zasiłku przedemerytalnego. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł wypłacić określoną kwotę. Ile ona wynosi i komu przysługuje? Kto może otrzymać zasiłek?

Świadczenie przysługuje osobom, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. W przypadku kobiet, minimalny wiek to 56 lat, a u mężczyzn 61.

Zasiłek może otrzymać każda osoba, która utraciła pracę z niezależnych od siebie przyczyn, a jej staż wynosił w minimum 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni).

Warunki ogólne, których wymaga ZUS

  • Rejestracja w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
  • Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 6 miesięcy.
  • Niemożliwość bezpodstawnego odmówienia przyjęcia pracy zarobkowej.
  • Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego po otrzymaniu dokumentu poświadczającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez 180 dni.

Możliwe przyczyny ustania zatrudnienia

W przypadku jeśli firma upada, jest niewypłacalna lub zlikwidowane zostaje stanowisko pracy, na którym była zatrudniona dana osoba, może ona rozpocząć starania o otrzymanie zasiłku.

Rozwiązanie umowy może mieć zarówno charakter porozumienia stron, jak i wypowiedzenia ze strony pracodawcy, z podaniem przyczyny leżącej po jego stronie. Należy również wskazać, że w ostatnim miejscu pracy, umowa była podpisana na przynajmniej 6 miesięcy.

Sposób obliczania stażu pracy przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze zawsze pod uwagę następujące elementy:

  • Okresy składkowe i nieskładkowe.
  • Czas pracy w gospodarstwie rolnym i czas jego prowadzenia.
  • Cały okres trwania ubezpieczenia poza granicami kraju.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

Ogłoszenie upadłości własnej firmy, również uprawnia do ubiegania się o zasiłek. Działalność musi być jednak prowadzona przez minimum 24 miesiące i nie może mieć charakteru rolniczego.

Właściciel firmy musi również udokumentować regularne opłacanie składek społecznych oraz posiadać określony w ustawie staż pracy (20 lat – kobiety i 25 lat – mężczyźni).

Osoby, które utraciły prawo do renty

O zasiłek przedemerytalny, mogą starać się również byli renciści. Muszą jednak być zarejestrowani w Urzędzie Pracy, pobierać rentę przez minimum 5 lat, zachować określony wcześniej staż pracy oraz mieć 55 lat (kobiety) i 60 (mężczyźni) w chwili, kiedy renta ustanie.

Jeśli osoby te same zgłosiły wniosek o zawieszenie swojej renty, nie mogą starać się o zasiłek.

Osoby, które utraciły świadczenie pielęgnacyjne

Według prawa pracy, te osoby również mogą ubiegać się o zasiłek przedemerytalny, jeśli ich prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustało lub je utraciły. Niezmienne pozostają warunki stażu pracy oraz rejestracji w Urzędzie Pracy. Konieczne jest także udokumentowanie pobierania zasiłku przez 365 dni.

Informacje ogólne

O zasiłek przedemerytalny należy ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w miejscu swojego zamieszkania. Ten sam zakład wypłaca świadczenie, a termin podany jest w zawiadomieniu. Obecnie wysokość zasiłku to kwota 1140,99 złotych.

źródło: poradnikzdrowie.pl